تالار زبانشناس

تیرماهی ها

سلام به همه ی دوستان تیرماهی دختر و پسر همگی تولدتون مبارک :bouquet::rose::bouquet::rose::bouquet::rose::revolving_hearts::heart::revolving_hearts::heart:
برای همگیتون بهترینها رو آرزو دارم :bouquet::rose::bouquet::rose:
دنیای همگیتون رنگین کمانی و شاد :rainbow::rainbow::rainbow::rainbow::rainbow::rainbow::bouquet::rose::bouquet::rose::bouquet::rose:

%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-25

%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-20

%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-19

%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-6

%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-4

269475_338

8 Likes