تالار زبانشناس

توضیح کلمه ی since

لطفا این کلمه رو موشکافی کنید هم از لحاظ گرامری و هم مثال های مختلف
مرسی و ممنون

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مسابقه - درسنامه اصلی »

3 Likes

کلمه since حرف ربط زمان به معنی «از وقتی که» است.

-I haven’t seen him since he left home this morning.

او را ندیده‌ام از وقتی که امروز صبح خانه را ترک کرده است.

-She has been a good skier since she was a child.

از زمان کودکی اسکی‌باز خوبی بوده است.

-She’s worked in this company since she finished high school.

از وقتی که دبیرستان را تمام کرد در این شرکت کار کرده است.

نکته: در این کاربرد Since با حال کامل استفاده می‌شود.

کلمه since حرف ربط علت است به معنی «چون که» ، «زیرا» و بیانگر علت وقوع امری است.

  • Since you are unable to answer, we should ask somebody else.

چون قادر به پاسخ‌گویی نیستی، بهتر است از فرد دیگری بپرسیم.

  • Since it is so beautiful there, my parents are going to move.

والدینم می‌خواهند به آن‌جا مهاجرت کنند چون مکان بسیار زیبایی است.

  • Since he was going to be away on his birthday, we celebrated before he left.

چون قرار بود در روز تولدش از ما دور باشد، قبل از این‌که برود برایش جشن گرفتیم.

نکته: ترکیب‌های since then و ever since هر دو به معنی «از آن زمان» است.

  • My father has not smiled ever since my mother died.

پدرم نخندیده است از وقتی که مادرم فوت کرد.

  • He lost his work and since then he has not found any other work.

او شغلش را از دست داد و از آن زمان کار دیگری پیدا نکرده است.

11 Likes