چند نکته ساده اما کاربردی

:books:نکته:
تفاوت who و whom :
:heavy_check_mark:Who

همواره جای فاعل است و بعد از آن فعل می آید.
:heavy_check_mark:Whom

همواره جای مفعول است و بعد از آن اسم می آید.

Who + V
Whose + N

:books:نکته:

انگلیسی بین شی و جاندار تفاوت قائل است.
:heavy_check_mark:Which

برای شی کاربرد دارد و وقتی در نقش فاعل باشد بعد از آن فعل و اگر در نقش مفعول باشد بعد از آن اسم می آید.

:hotsprings:A book teaching which teaches.
(فاعل)

:hotsprings:A book which you bought.

(مفعول)

:beginner:A city which is nice.

(فاعل)
:beginner:A city which you like.

(مفعول)
:beginner:A city in which I live.

(مفعول حرف اضافه ای)

19 پسندیده

سلام.

ای ول…دست مریزاد

مشتاقانه منتظر خوندن درسای دیگه تون هم هستیم.

3 پسندیده

حتما گندم جون :kissing_heart::kissing_heart: :dizzy::dizzy::dizzy:

2 پسندیده

منم یه ترفند برای تشخیص تفاوت who و whom بهتون یاد بدم!!!
who و whom را از جمله حذف کنید و به جاش از he /him استفاده کنید. اگر he تو جمله درست معنا داد میتوانید جای آن از who استفاده کنید و اگر him در جمله درست معنا داد میتوانید از whom استفاده کنید.
به همین راحتی…

who_or_whom

3 پسندیده