تالار زبانشناس

Mean of phrase

معنی look up در the villegers looked up from their work و eternally

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

درود بر شما
در اینجا look up بخشی از to look up from somthing است:
to look up from…: دست کشیدن از چیزی

They looked up from their work
آنها دست از کار کشیدند

Eternally: تا ابد، برای همیشه

11 Likes

معنی : نگاه کردن، متوسل شدن به
معانی دیگر:
1- (در لغت نامه یا فهرست و غیره) جستجو کردن
2- (عامیانه) سراغ کسی رفتن، سر زدن به
3- (عامیانه) بهتر شدن، بهبود یافتن، مراجعه، مراجعه ای
Look up to:
والا شمردن، با نظر تحسین آمیز نگریستن
Look up:
پیدا کردن ،جستجو کردن


eternally: تاابد، جاودان

11 Likes