تالار زبانشناس

هدف اول let's talk 1_10


Let’s talk 1 مقدمه

درس سختی نامحدود
کورس vip aj hoge let’s talk 2

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B8-%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B1-%DB%B5%DB%B5-%DB%B0%DB%B9-1

Let’s talk 3

4 Likes

فکر کنم امروز ده تاشم برامون بفرستید
آفرین به شما دارم گوش میدم به ویستون :clap::clap::clap::clap::clap::ok_hand::+1:

2 Likes