تالار زبانشناس

هدف اول let's talk 1_10


Let’s talk 1 مقدمه

درس سختی نامحدود
کورس vip aj hoge let’s talk 2

Let’s talk 3

4 Likes

فکر کنم امروز ده تاشم برامون بفرستید
آفرین به شما دارم گوش میدم به ویستون :clap::clap::clap::clap::clap::ok_hand::+1:

2 Likes