تالار زبانشناس

Let's talk 10 (the last one)

7 Likes

الوعده وفا که میگن این آفرین به شما چقدر سریع تموم شد :clap::clap::clap::clap::clap::open_mouth: :ok_hand::ok_hand::ok_hand:

4 Likes

سلام آقا شبتون بخیر :rose::cherry_blossom::bouquet::sunflower:بسیار باانرژی صحبت میکنید :sunflower::rose::bouquet::tulip::ok_hand::ok_hand:یکی از یکی روانتر بسیار عالی :rose::cherry_blossom::bouquet::rosette::rosette::tulip::blossom::hibiscus:خداقوت :sunflower::rose::cherry_blossom::bouquet::rosette::tulip::blossom::blossom::hibiscus:

1 Likes