تالار زبانشناس

Would or will

درود، زمان این جمله «آینده در گذشته» است… واژه ی would شکل گذشته‌ی will است.

یعنی گوینده در گذشته درباره‌ی آینده سخن گفته.

We’ll be late.
ما دیر خواهیم کرد.

I thought we would be late, so we would have to take the train.
من فکر کردم که ما دیر خواهیم کرد، از این رو [فکر کردم] باید قطار بگیریم.

Everyone was very pleased that they would have no more problems with the dragon.
همه شادمان بودند از اینکه دیگر مشکلی با اژدها نخواهند داشت

12 Likes