تالار زبانشناس

عبارات كاربردي برای بیان تکرار ( قیود ) در انگلیسی

عبارات كاربردي برای بیان تکرار ( قیود ) در انگلیسی، تقریبا قصد داشته باشید در هر جمله‌ای میزان تکرار، حالت جمله و فعل را نشان دهید، استفاده از قید به خصوص قیود زمانی اجتناب‌ناپذیر است. در این جا نمونه‌های مختلفی از قیود و عبارات كاربردي در انگلیسی با معانی متفاوت ارائه شده است.

A few / چند بار

All day / تمام روز

Almost always / تقریبا همیشه

Almost never / تقریبا هرگز

Always / همیشه

At / گاهی اوقات

Constantly / بطورمداوم

Continuously / بطورپیوسته

Daily / روزانه

Every hour / هرساعت

Every Monday / هر دوشنبه

Every month / هر ماه

Every night / هر شب

Every now and then / هر از گاهی

Every third day / سومین روز هر هفته

Every two months / هر دو ماه یکبار

Every week / هر هفته

Every year / هر سال

Every- / هر بار

Four / چهاربار

Four an hour / چهاربار در ساعت

Frequently / اغلب

Generally / عموما

Hardly ever / خیلی بندرت

Hourly / ساعتی

Many / بدفعات

Monthly / ماهیانه

Most / اکثر اوقات

Nearly always / تقریبا همیشه

Never / هرگز

Normally / بطور طبیعی

Not often / نه زیاد

Occasionally / بندرت

Off and on / گاهی اوقات

Often / اغلب

On the first of every month / روز اول هر ماه

Once / یک بار

Once a year / یکباردرسال

Once in a blue moon / خیلی بندرت

Once in a while / هرازگاهی

Quite often / بدفعات زیاد

Rarely / بندرت

Regularly / مرتب

Seldom / بندرت

Several / چندین بار

Some / گاهی اوقات

Three / سه بار

Three a week / سه بار در هفته

Twice / دوبار

Twice a month / دو بار در ماه

Usually / معمولا

Very often / خیلی زیاد، به دفعات

Weekly / هفتگی

Yearly / سالیانه، سالی

10 Likes

Hello mr. hashemian thanks for sharing :blush::blush::blush::ok_hand::ok_hand::ok_hand::clap::clap:

2 Likes