تالار زبانشناس

اضافه شدن s به انتهای فعل

اضافه شدن s در کلماتی مثل
See -->Sees
Believe–> Believes
چه نقشی داره

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

با سلام

در زبان انگلیسی، برای اینکه بخواهیم فعل را به صورت حال ساده بیان کنیم، برای فاعل سوم شخص مفرد، کافیست که s یا es را به انتهای فعل اضافه کنیم.

6 Likes

این ویدیو هم کمک میکنه بهتون

8 Likes