تالار زبانشناس

مفهوم might as well & may as well & could as well ؟

توضیحش این بود در دیکشنری لانگ من
مخصوصا یه چیزی رو نمیخوای انجام بدی ولی تصمیم میگیری که باید انجام بدی.

3 Likes