تالار زبانشناس

ترجمه درسته یا نه؟

سلام دوستان
این ترجمه قسمتی از یه شعره به نظرتون درسته؟ به نظرتون will در جمله میتونه معنای پیروز شدن هم بده؟

Say I will
بگو میخواهم
If our tears haven’t fade away
حتی اگر اشک هایمان محو نمی شوند
If our hands didn’t get to hold
حتی اگر دستهایمان به هم نمی رسد
I may cross now or I won’t
حتی اگر با هم روبرو نمیشویم

Hourglass stories
داستان ساعت شنی
Of me and you someday
از من و تو یک روز

Satellite love
عشق آسمانی
Through the rain
در میان باران
To the stars
به سمت ستاره ها

1 Likes