تالار زبانشناس

About sit up

سلام در جمله she did one sit-up every five seconds
sit-up معنی دقیقش چی هست؟

3 Likes

shutterstock_166423517-310x415

8 Likes

سلام…چه جالب…دراز نشست

ممنون که با شکل نشون دادید🍬

2 Likes

ممنونم ازجواب خوبتون

2 Likes

سلام در همین جمله she did one sit-up اینجا did فعل اصلی هست؟و sit-upاسم هست؟

3 Likes

سلام.

she did one sit-up every five seconds

او هر پنج ثانیه یک دراز-نشست انجام داد.

بله…did فعل اصلی
و sit-up اسمه

5 Likes

سلام
به نظرم چون one قبلش اومده، اسمه و did فعل اصلی

1 Likes