تالار زبانشناس

With credit card or by credit card?

هر دو کاربرد داره،البته من توی دروس انگلیسی بدون تلاش خوندم ای جی میگه هم with a credit card و هم by credit card، هر دو درست هست

3 Likes

سلام

paid by credit card"
"paid with a credit card

هر دو درست هستند. اتفاقا تو درس غذای بوبا/انگلیسی پایه بدون تلاش, هر دو مورد رو استفاده کردن

4 Likes