تالار زبانشناس

تفاوتlyingوlied tome

تفاوتlyingوlied tome
0

The witches said I was safe. They lied to me!"

Macbeth believes the witches but they were lying. “He, he, he, ha, ha, ha!”
تفاوت lyingوlied tome


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام

وقتی ing به یه فعل اضافه میشه مفهوم پیوستگی/ در حال انجام بودن رو می رسونه

و وقتی که به فعل اصلی ed اضافه بشه زمان گذشته بودن اون فعل رو نشون میده.

فعل اصلی lie
حالت استمراری…lying… دارن دروغ می گن
و فعل lied…زمان گذشته س و به معنای دروغ گفتن

2 Likes

Lying در اینجا صفت فاعلی هستش یعنی آنها دروغگو بودند
lied to me هم زمان گذشتە ساده بوده یعنی انها به من دروغ گفتن
صفت فاعلی be+verb+ing

1 Like