تالار زبانشناس

Simple past vs present perfect

سلام با in that time بخوایم جمله گذشته بسازیم از simple past استفاده میکنیم یا present perfect?

1 Likes