تالار زبانشناس

علائم اختصاری و مخفف های انگلیسی

علائم اختصاری:

 • فارسی ----------------------------انگلیسی-----------------------------نشانه

 • اسم--------------------------------n-----------------------------------noun

 • فعل---------------------------------v------------------------------------verb

 • صفت-----------------------------adj--------------------------------adjective

 • قید---------------------------------adv---------------------------------adverb

 • حروف اضافه--------------------pre-------------------------------preposition

 • حرف ربط-----------------------conj------------------------------conjunction

 • ضمیر-----------------------------pron-------------------------------pronoun

 • فعل دو کلمه ای---------------phr.v.---------------------------phrasal verb

 • جمع-------------------------------pl-----------------------------------plural

 • چیزی---------------------------sth-------------------------------something

 • کسی--------------------------sb-------------------------------some body

 • مترادف--------------------------syn--------------------------------synonym

 • متضاد---------------------------ant---------------------------------antonym

منبع:Tick Eight گاج :wink:

3 Likes

asap ----- as soon as possible
btw ---------- by the way
DOP ------ dynamic optimization problem

این آخری رو واسه دل خودم گفتم چون کفرم رو ورآورده :joy::joy:

1 Likes

Abbreviations and Acronyms
تفاوت علائم اختصاری و سرواژه ها در چیست؟

abbreviations
علائم اختصاری (abbreviations) شکل کوتاه شده ی یک لغت یا عبارت می باشد که به صورت نوشتاری کاربرد دارد و معرف شکل کامل آنها می باشد. برای مثال

Lib. For Library

.Lib مخفف library است.

abbr. for abbreviation

.abbr مخفف abbreviation است.

approx. for approximate

.approx مخفف approximate است

نکته: در آخر علائم اختصاری معمولا نقطه می آید.
acronyms
سرواژه ها (acronyms) از حروف ابتدایی کلمات یک عبارت تشکیل شده است. برای مثال:
ASAP = as soon as possible
radar = radio detecting and ranging
initialism
نیز مانند سرواژه ها (acronyms) است با این تفاوت که حروف آن تک به تک تلفظ می شود. مانند:
BBC for
British Broadcasting Corporation
USA for
United States of America
در اینجا به مهم ترین علائم اختصاری (abbreviations) و سرواژه ها (acronyms) که برخی از آنها در چت ها و پیامک ها نیز استفاده می شوند می پردازیم:
فردا
2moro Tomorrow
امشب
2nte Tonight
صفت
adj. adjective
قید
adv. adverb
آوریل
apr. april
خیابان
ave. avenue
آپارتمان
apt. apartment
سانتی متر
cm centimeter
دکتر
dr. doctor
فوت
ft foot
عالیه
GR8 Great
بعدا
L8R Later
دقیقه
min minute
آقا
mr. mister
شماره
no. number
مردم
ppl people
پروفسور
prof. professor
خیابان
st. street
ممنون
THX Thanks
متن
Txt Text
دربرابر
vs versus
صبر کن
W8 Wait هرچه زودتر
AEAP As Early as Possible
هرچه سریع تر
ASAP As Soon as Possible
بهترین رفیق برای همیشه
BFF Best Friends, Forever
قبل از اینکه بدانی
B4YKI Before You Know it
بریم سر موضوع اصلی
BTT Back to Topic
راستی
BTW By the Way
فردا می بینمت
CYT See You Tomorrow
ببخشید؟
?EM? Excuse Me
محض اطلاعت
FYI For your information
تولدت مبارک
HBD Happy birthday
اهمیت نمی دم
IDC I Don’t Care
نمی دانم
IDK I don’t know
دوست دارم
ILU / ILY I Love You
از نظر من
IMO In my opinion
دلم برات تنگ شده
IMU I Miss You
در دنیای حقیقی
IRL In Real Life
شوخی کردم
J/K Just Kidding
الان منو بکش
KMN Kill Me Now
به من اطلاع بده
LMK Let me know
خندیدن با صدای بلند
LOL Laugh out loud
سرت تو کار خودت باشه
MYOB Mind Your Own Business
مشکلی نیست
NP No Problem
مهم نیست
NVM Never Mind
اوه خدای من
OMG oh my god
تو راهم
OMW On my way
به نظر برنامه ی خوبیه
SLAP Sounds like a Plan
راستشو بخوای
TBH To be honest
خدارو شکر امروز جمعس
TGIF Thank God it’s Friday
مخم سوت کشید
SMH Shaking my head
دوباره خوش آمدی
WB Welcome Back

1 Likes