تالار زبانشناس

Forever وforgood

سلام تفاوت foreverو forgoodدر چیه؟

1 Likes

سلام

اینجا کامل توضیح داده شده و مثال های خوبی زده شده


اگه متوجه نشدید بگید که بیشتر توضیح بدم

4 Likes

چرا پاک کردی داشتم میخوندم

2 Likes

لطفا بیشتر توضیح بدید

2 Likes

سلام وقت بخیر :hibiscus::tulip::rose:

Forever

fô-,fəˈrevər

تا ابد

ترجمه‌های forever

/تلفظ forever به انگلیسی/fəˈrevə/

معنی : برای همیشه، پیوسته، تا ابد، تا ابدالاباد، جاویدان معانی دیگر: (برای) همیشه، جاودانه، مدام، یکریز

بررسی کلمه

قید ( adverb )

• (1) تعریف: for an infinite amount of time; eternally.
مترادف: eternally, everlastingly, evermore, in perpetuum
مشابه: ad infinitum, always

 • I’m afraid it’s gone forever.

ترجمه کاربر [ترجمه فاطمه ولیزاده ] از این میترسم که واسه همیشه رفته باشه

14|5

ترجمه کاربر [ترجمه Zahra ] میترسم برای همیشه رفته باشد

7|3

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ] متاسفانه تا ابد از بین رفته
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ] من می ترسم که برای همیشه رفته
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

• (2) تعریف: always; continually.
مترادف: always, ceaselessly, constantly, continually, incessantly, perpetually

 • He’s forever complaining about his job.

ترجمه کاربر [ترجمه شقایق ] او مدام از کارش شکایت میکند

0|2

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ] برای همیشه از کارش شکایت می کنه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ] او برای همیشه از کار خود شکایت دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

جمله های نمونه

 1. forever

ترجمه (برای) همیشه،پیوسته

 1. forever and ever (or forever and a day)

ترجمه تا ابدالاباد،تا ابد،تا دنیاهست،همیشه

 1. he influenced forever the idiom of classical music

ترجمه او سبک موسیقی کلاسیک را برای همیشه تحت تاءثیر قرار داد.

 1. he is forever asking for money

ترجمه او دایم پول می خواهد.

 1. he is forever dosing and getting worse too

ترجمه او همیشه دارو می خورد و حالش هم بدتر می شود.

 1. her emotions were forever embroiling her intellect

ترجمه احساساتش دایما فکر او را مختل می کرد.

 1. that scene was forever branded in her mind

ترجمه آن صحنه برای همیشه در خاطرش نقش بست.

 1. i will love her forever

ترجمه همیشه او را دوست خواهم داشت.

 1. my mother’s face is forever etched in my mind

ترجمه چهره ی مادرم برای همیشه در ذهنم نقش بسته است.

 1. a sight which was imprinted forever on her memory

ترجمه منظره ای که برای همیشه در خاطرش نقش بسته بود

 1. that memory will abide in my mind forever

ترجمه آن خاطره همیشه در ذهنم خواهد ماند.

 1. that memory will live in my heart forever

ترجمه آن خاطره همیشه در قلبم زنده خواهد بود.

 1. this agreement will cement the two nations’ friendship forever

ترجمه این قرار داد دوستی دو ملت را برای همیشه محکم خواهد کرد.

 1. Does not bid good-bye forever, our hand connecting rod walks together.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]خداحافظی هم برای همیشه خوب نیست، rod متصل به یکدیگر با هم راه می روند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]خداحافظی برای همیشه لطفا برای ما نپسندید
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. I dream about being with you forever.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ] آرزو می کنم تا ابد با تو باشم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]من در مورد داشتن با شما برای همیشه مودب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. Must leave, invites, forever leaves comes back again.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]باید برود، دعوت کند، برای همیشه برگ ها دوباره باز می گردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]باید ترک کند، دعوت می کند، برای همیشه ترک می شود، دوباره می آید
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. As long as the world shall last there will be wrongs, and if no man rebelled, those wrongs would last forever.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]تا زمانی که جهان دوام خواهد یافت، wrongs خواهد بود، و اگر کسی شورش نکند، این اشتباه ات تا ابد دوام خواهد داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]تا زمانی که دنیا به پایان برسد، اشتباهات وجود خواهد داشت، و اگر هیچ کس قیام کند، این اشتباهات برای همیشه ادامه خواهد یافت
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. A good book is the best of friends, the same today and forever.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]یک کتاب خوب، بهترین دوستان، همین امروز و برای همیشه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]یک کتاب خوب بهترین دوستان، همان امروز و برای همیشه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. Dear, you now and embrace who, say the familiar forever.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]عزیزم، تو حالا و در آغوش گرفتن چه کسی، برای همیشه این را می گویی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]عزیزم، شما هم اکنون و متعهد هستید که، همیشه برای همیشه آشنا باشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف

برای همیشه (قید)

ad infinitum, forever, forevermore, ay, aye, evermore

پیوسته (قید)

forever, forevermore

تا ابد (قید)

forever, forevermore

تا ابدالاباد (قید)

forever, forevermore

جاویدان (قید)

forever, forevermore

عبارات مشابه

forever and ever

تا ابدالاباد، تا دنیاهست، همیشه

live forever

رجوع شود به: sedum، زندگی ابدی، ابرون گس، ابرون ریشه دار

قید

فراوانی
برای همیشه forever, ay, aye, ad infinitum, evermore, forevermore
تا ابد forever, forevermore
تا ابدالاباد forever, forevermore
جاویدان forever, forevermore
پیوسته forever, forevermore

تعریف‌های forever

قید

۱

for all future time; for always.

But one alarm clock, boom of thunder, or shout in the street later and your one true love is gone forever .

۲

continually.

She needs constant care and it is not fair that she is forever on the move.

مترادف‌ها:alwayscontinuallyconstantlyperpetuallyincessantlyendlesslypersistentlyrepeatedlyregularlynonstopday and night’morning, noon, and night’all the timethe entire time24-7

صفت

۱

lasting or permanent.

مثال‌های forever

First, of course, is the kind of love we all long for, the love that endures forever .

Rejas finds himself drawn to her, but takes forever making a move, not that anything can come of it, of course.

I was forever tugging at my clothes or moving to the back row when we lined up for photographs.

Twombly’s brush and pencil are always moving, his fingers forever in the paint.

For anyone reading this who has had to have a baby adopted for any reason, be assured that they will think of you always and forever .

They’re not going to disappear forever , I like them, but I will be treating them with respect in the future.

he remains forever young

Galway forever !

nothing lasts forever

Lisa noted the way his light brown hair fell over his forehead and the way he was forever pushing it back.

I lay there for what seemed like forever before I could breathe, let alone move.

It must have existed at some point, but now it’s vanished, gone, disappeared, forever .

These new parents said they would be there forever and always but so did his birth mom.

We talked for what seemed like forever , we always seemed to have plenty to talk about.

I had decided to put my hair in a bun with curls, and my hair usually takes forever to get just right.

For what seemed like forever , neither of them moved a muscle or their gaze from one another.

you’ll be waiting forever !

Sadly, like the line from a disco song, this everlasting love couldn’t last forever .

Well, Larry, in my experience as a fed, it takes the feds forever to move on anything.

So we have to say something as we stand up there and pledge under oath to love each other forever .

So I stood feeling annoyed and slightly helpless as the pause that now felt like forever continued to stretch on in front of me.

At what killing researching point do whales really truly scientifically begin to disappear forever ?

She ran into the dense wood trying to hide but he was always there, forever catching up to her.

For those forever on the move nothing is quite as appealing as a tailback on the M8.

Five months after the visitation, all the witnesses disappear forever .

he’s forever mannerly

You cannot expect him to continue playing forever like he used to when was 25.

Realising what it meant, he turned his ship round and disappeared forever .

Motherhood certainly changes you forever but not always in obvious or particularly visible ways.

I’ll love you forever

مثال‌های کمتر

مترادف forever

قید

 • for alwaysevermorefor ever and everfor goodfor all timeuntil the end of timeuntil hell freezes overeternallyforevermoreperpetuallyin perpetuityuntil the cows come homeuntil kingdom comefor aye

 • alwayscontinuallyconstantlyperpetuallyincessantlyendlesslypersistentlyrepeatedlyregularlynonstopday and night’morning, noon, and night’all the timethe entire time24-7

 • eternallyeverlastinglyevermore

 • perpetuallyincessantlyconstantlyalways

For good

برای همیشه، دایما

بررسی کلمه

عبارت ( phrase )

• : تعریف: forever; permanently.

 • He has moved to New York for good.

ترجمه کاربر [ترجمه مجتبی پیرانی ] او برای همیشه به نیویورک نقل مکان کرده.

4|0

ترجمه کاربر [ترجمه ایوب عبیاوی ] او به خوبی به نیویورک منتقل شده است

0|2

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ] او به نیویورک نقل مکان کرده است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ] او به خوبی به نیویورک منتقل شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

جمله های نمونه

 1. Good for good every man can do, good for bad only a noble man can do.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]برای خوب کردن هر مردی خوب است، خوب است که فقط یک مرد نجیب می تواند این کار را بکند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]خوب برای هر انسان می تواند انجام دهد، خوب برای بد تنها یک مرد نجیب می تواند انجام دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. It is better to fight for good than to rail at the ill.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]بهتر از این است که برای خوب جنگیدن با نرده در بیمار بجنگم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]بهتر است برای مبارزه با خرافات بهتر از رانندگی در بیمار
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. We are hoping for good weather on Sunday.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]ما امیدواریم که روز یکشنبه هوای خوبی داشته باشیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]ما امیدواریم آب و هوای خوبی در روز یکشنبه داشته باشیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. She had a liking for good clothes.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]او از لباس های خوب خوشش آمده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]او دوست داشتنی برای لباس های خوب بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. Their factory had to close down for good.

ترجمه کاربر [ترجمه فیروزه نقی پور ] کارخانه انها مجبور بود برای همیشه تعطیل کند

0|0

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]کارخانه آن ها می بایست به خوبی از هم جدا شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]کارخانه آنها برای خنثی کردن بسته بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]بهترین آمادگی برای کار خوب فردا کار خوبی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]بهترین آمادگی برای کار خوب فردا امروز کار خوب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. Do not wait for good things to happen to you. You need to walk towards happiness.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ] منتظر اتفاقات خوبی که برات بیفته صبر نکن تو باید با خوشحالی راه بری
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]منتظر نباشید چیزهای خوب برای شما اتفاق بیافتد شما باید به سوی شادی بروید
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. Many experts advocate rewarding your child for good behaviour.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]بسیاری از متخصصان به کودک خود برای رفتار خوب پاداش می دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]بسیاری از کارشناسان از فرزند شما برای رفتار خوب تشکر می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. I rely on you for good advice.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]من به تو اعتماد دارم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]من به شما برای مشاوره خوب متکی هستم
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. He had his jail term cut for good behaviour.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]او دوره محکومیت زندان خود را به خاطر رفتار خوب قطع کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]او اصلا زندان خود را برای رفتار خوب قطع کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. Real friendship can last for good.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]دوستی واقعی میتونه برای همیشه خوب باشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]دوستی واقعی می تواند خوب باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. Good for good is natural, good for evil is manly.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]خوب است که نیکی کردن طبیعی است، خوب برای شریر بودن، خوب است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]خوب است خوب است طبیعی است، خوب است بد است انسان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. The prisoner was released early for good conduct.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]متهم به دلیل رفتار خوب آزاد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]زندانی برای رفتار خوب آزاد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. The injury may keep him out of football for good.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]این آسیب ممکن است او را از فوتبال نجات دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]آسیب می تواند او را از فوتبال بیرون نگه دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

 1. He was given three months’ remission for good behaviour.

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان ]او به خاطر رفتار خوب سه ماه بهبود یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل ]او سه ماه برای انجام رفتار خوب به او داده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما ] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

عبارات مشابه

for good measure

اضافه (بر چیزهای دیگر)، به عنوان پاداش

for good or ill

چه خوب و چه بد

4 Likes