تالار زبانشناس

Clarification

.Paul bragg died at the age of 81. Not at 96


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تندرستی در 100 سالگی »

1 Likes