تالار زبانشناس

معنی he is like that

Some of the nurses are saying he’s like that because of voodoo.’


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 09 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « جزیره افسونگر »

5 Likes

سلام وقت بخیر :hibiscus::tulip::rose::cherry_blossom::bouquet::blossom:

برخی (بعضی) از پرستاران می گویند که او به خاطر افسون چنین شده است. "(مثل یا ماننداینکه او افسون شده است)

7 Likes