تالار زبانشناس

سوال در مورد him

سلام hisضمیر ملکی هست
him ضمیر مفعولی معنی جمله داره میگه او را نگاه کرد… his car is black ماشین او سیاه است ضمیر ملکی
البته ببخشید جسارت کردم به جای استادها جواب دادم

6 Likes