تالار زبانشناس

فرق drawing وdrew

Rose loved drawing. She was very poor and didn’t have pens or pencils.

رز عاشق نقاشی بود. او خیلی فقیر بود و هیچ خودکار و مدادی نداشت.

She drew pictures in the sand with sticks.

او با چوب روی ماسه نقاشی می کشید


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی قلم‌موی سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

درود
واژه‌ی drawing اسم مصدر از to draw است و کارواژه‌ی drew شکل گذشته‌ی ساده‌ی to draw…

to draw: (مصدر)نقاشی کردن نگاشتن
drawing: (اسم مصدر) نقاشی، نگاشتن، نگارش

اگر توضیح‌های جمله‌ی پیشین برای تان سخت است نگران نباشید، به نمونه‌ی زیر بنگرید: :slightly_smiling_face:

من نقاشی می‌کنم.
I draw.

من نقاشی کردم.
I drew.

من نقاشی را دوست دارم.
I like drawing.

با نگاهی به جمله‌ی بالا می‌توان گفت، زمانی که نقاشی نمی‌کنیم ولی می‌خواهیم در جمله به آن اشاره کنیم از نام مصدر(drawingو…) استفاده می‌کنیم.

4 Likes

درباره‌ی نکته‌های دستوری سختگیر نباشید، اگر درس‌ها را با روش‌های پیشنهادی زبانشناس بخوانید و کار کنید، کاربرد اینها را به صورت ناخودآگاه و به آسانی یاد خواهید گرفت. :hibiscus:

3 Likes

باچه روشی بخونیم بهتره این روشهای پیشنهادی چیه

2 Likes

از درون نرم‌افزار زبانشناس به زبانه‌ی پیام‌ها (زبانه‌ی وسطی) بروید.
و سپس مقاله‌ی “چگونه درس‌های صوتی را بخوانم” را بخوانید.

همچنین خواندن این مقاله هم خوب است:

https://zabanshenas.com/speaking-development-strategies/

3 Likes