تالار زبانشناس

Who will go on a trip

چرا اینجا on اومده چرا to نیومده


این تاپیک مربوط به داستان« Story 27 - Bill Will Go On a Trip » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

عبارت go on a trip یعنی به سفر رفتن و نمی‌شه از حرف اضافه to به جای on استفاده کرد. اما اگر بخواید بعدش به یک مکان اشاره کنید باید از حرف اضافه‌ی to استفاده کنید یعنی go on a trip to someplace.

4 Likes