تالار زبانشناس

به انگلیسی چی میشه این سوال؟

Would you rewind the movie please ?

Would you fast forward the movie please?

11 Likes

برای عقب جلو بردن فیلم از وازه rewind استفاده میشه

5 Likes