تالار زبانشناس

Youاینجا چیکارس؟؟؟؟دومین

You might think that the golf ball hitting you was fate.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سرنوشت یا شانس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

5 Likes

سلام
توپ گلفی که به تو خورد
معنی کل جمله:
ممکنه فکر کنی توپ گلفی که به تو (سر تو)خورد، تقدیر بود!

8 Likes

سلام
you
در hitting you, مفعول هست
به توخورد
you might think that the golf ball hitting you , was fate

5 Likes