انگلیسی با Rant - اینطوری پیش بره کلمه "مرد" از فرهنگ لغت حذف میشه

سلام خدمت دوستان

امروز با شما هستیم با دومین یاوه گویی. دفعه قبل با خانوم ها کمی شوخی کردیم. این بار کمی با آقایون.

چون میدونم همه با جنبه هستید دیگه نمیگم " امیدوارم کسی دلخور نشه" :grin:

قسمت آموزش واژگانش هم به عنوان محتوای بعدی به زودی آماده میشه و به پست اضافه میشه.

ویدئو اصلی

ویدئو آموزش واژگان

عکس ( کلیک کن )

متن داستان

Real men work
مردان واقعی کار می کنند

Thrive
رشد می کنند

Struggle
تقلا می کنند

And never give up
و هیچگاه تسلیم نمی شوند

Because that’s who they are
چرا که آنها اینگونه اند

Really?
واقعا؟

Because that’s who they are?
چرا که آنها اینگونه اند؟

Cool
عالی

Like
لایک

Hooray
هورا

Everyone knows, this is not true
همه میدونن، این واقعیت نداره

Everyone, even men
همه، حتی آقایون

Let me help you understand men better
اجازه بده بهت کمک کنم مردا رو بهتر بشناسی

So
پس

Let’s play this game
بیا این بازی رو انجام بدیم

This is what men do
این چیزیه مردا انجام میدن

And this is what they do it for
و این دلیل انجام اون کاره

Men
مردان

Go to the gym
به باشگاه میرن

Exercise
ورزش می کنن

To look better
تا بهتر به نظر بیان

To impress a woman
تا یه زن رو تحت تاثیر قرار بدن

Men wear their best clothes to look sharp
مردا بهترین لباسشون رو میپوشن تا شق و رق به نظر بیان

To impress a woman
تا یه زن رو تحت تاثیر قرار بدن

Men get a job, make money, save money
مردا شاغل میشن، پول در میارن، پس انداز می کنن

To impress a woman
تا یه زن رو تحت تاثیر قرار بدن

I know, I know some men will say
میدونم، می دونم بعضی مردا میگن

No…heh
نه…هه

I don’t go to the gym to impress women
من باشگاه نمیرم که زنا رو تحت تاثیر قرار بدم

So tell me, why are you exactly doing this?
پس بهم بگو، چرا داری دقیقاً این کارو می کنی؟

I just, I just go for myself
من فقط، فقط برای خوردم میرم

Oh you have nice muscular arms
اوه، چه بازو های ورزیده ای داری

bicep…
…بازو

Yeah…
…آرههه

Do you like it?
خوشت میاد؟

I mean, come on! you don’t need to listen to me
میگم، بیخیال نیازی نیست به من گوش کنی

Just listen to the old sayings
به حرفای قدیمی گوش کن

They say
اونا میگن

There’s always a woman involved
همیشه پای یک زن در میونه

They have never said
اونا هیچوقت نگفتن

There’s a dude involved
پای پسرکی در میونه

That’s what they said
این چیزیه که اونا گفتن

By the way, I like instagram too
به هر حال، من از اینستاگرام هم خوشم میاد

It shows that people are still trying
نشون میده هنوز مردم دارن تلاش میکنن

You see these so called dude
از این پسر خفنی رو میبینی

Playing the guitar and singing a song on instagram
تو اینستاگرام گیتار میزنن و آهنگ می خونن

The guy doesn’t have any voice or talent
طرف نه صدا داره نه استعداد

But he heard it from someone
ولی از یکی شنیده

That if you play the guitar very well
که اگه گیتار خوب بزنی

You’ll have this opportunity to pick up girls
این شانسو خواهی داشت که مخ دخترارو بزنی

So he took one step further
پس طرف پارو جلو گذاشته

And started playing the guitar, AND
و شروع به گیتار زدن کرده، و

Singing a song
آواز می خونه

Dude, This is not for you, alright?
پسر، این واسه تو نیست، باشه؟

You’re not getting anything out of this
داری هیچی از این به دست نمیاری

Just quit this, alright?
فقط بیخیالش شو، باشه؟

Plus, no one gives sh*t about a musician
به علاوه، هیچکی براش موسیقی دان مهم نیست

To be honest, y’know?
بخوام باهات رک باشم، میدونی؟

Just take our amazing muscians into consideration
فقط به موسیقیدانهای فوق العاده ما فکر کن

Most of those amazing muscians we have
اکثر اون موسیقیدان های عالی ای که داریم

Most of those amazing singers
اکثر اون خواننده های عالی

Most people don’t even know their names
اکثر مردم حتی اسمشون هم نمیدونن

Of course you can be an idiot and become popular
البته که میتونی احمق باشی و معروف بشی

That’s gonna be your choice
اون دیگه انتخاب توئه

But
اما

But if you want to impress women
ولی اگه می خوای زنا رو تحت تاثیر بزاری

I think they’re gonna be a lot of
فکر می کنم راه های بسیاری

different approches that you can take
وجود داره که می تونی استفاده کنی

I just don’t know man, try something else, like…
…من والا نمیدونم، یه چی دیگه امتحان کن، مثلا

Teaching English?
تدریس انگلیسی؟

Man
مرد

Such a nice word
عجب کلمه خوبی

right?
نه؟

It shows power
نشان از قدرت داره

Just like the word “woman”
"دقیقا مثل کلمه ی "زن

It shows kindness
نشان از محبت داره

Education
تحصیل

Beautifulness
زیبایی

Nagging
غر زدن

Spending
خرج کردن

Oh
اوه

The word “man”
"کلمه ی "مرد

Power
قدرت

Where is the power?
قدرت کوش؟

Really?
واقعا؟

Has anyone seen the power?
کسی قدرت رو دیده؟

In the past men were the providers
در گذشته مردان تامین کننده بودن

They had to fight a bear
اونا باید با یه خرس مبارزه می کردن

To bring meat for the family
تا برای خونواده گوشت بیارن

They had to hunt or they had to farm
اونا باید شکار می کردن یا کشاورزی می کردن

Oh come on man!
!بابا بیخیال، حال داریا

Technology, alright?
تکنولوژی، باشه؟

Technology
تکنولوژی

I’m a very powerful dude
من به شخصه آدم خیلی قوی ای هستم

I don’t need to farm or hunt to show my power
من نیازی به کشاورزی و شکار ندارم که قدرتمو نشون بدم

Okay! So do you have power?
خیلی خب! پس تو قدرت داری؟

YEAH
آره

Okay, so tell us about your daily routine
خیلی خب، درباره زندگی روزانت برامون بگو

My daily routine
روال روزانه

Okay, I usually get up at one pm
خب، من معمولا ساعت یک ظهر بیدار میشم

And I have breakfast and lunch
و همزمان صبحونه و نهارمو میخورم

At the same time to save some time
همزمان اینارو انجام میدم که یکم وقت بخرم

Okay, that’s a very nice strategy
خیلی خب، به نظر استراتژی خوبی میاد

Yeah, actually then I go and open the store
آره، حقیقتش بعدش میرم مغازه رو باز میکنم

Which my father rented it
که بابام اجارش کرده

And paid for all the products, you know?
و البته پول همه محصولاتشم داده، میدونی؟

My father is a very kind man
بابام آدم خیلی مهربونیه

I go there and open the store and take one hour nap
میرم اونجا و مغازه رو باز می کنم و یه ساعتی چرت میزنم

Because I usually feel sleepy yet
چرا که معمولا هنوز حس خواب آلودگی میکنم

So when I get up
پس وقتی بیدار میشم

Guess what?
حدس بزن چی؟

I close the store, because, Ha?
مغازه رو میبندم، چرا که، ها؟

Because that’s not my dream, it’s my father’s dream
چرا که آرزوی من نیست، آرزوی بابامه

It’s not mine
واسه من نیس

My dream is to become a business man
من آرزوم اینه که یه بیزنس من بشم

Make tons of money with no effort
میلیون ها دلار پول بدست بیارم بدون هیچ تلاشی

With a lot of passive income
با کلی درآمد خنثی

That’s how great I am and you’re an idiot
من اینقدر خفنم و توام مشنگی

So I go out after closing the store, y’know?
پس من بعد از بستن مغازه میزنم بیرون، میدونی؟

Then I call my buddies, we hang out, smoke some weed
بعد به دوستام زنگ میزنم، یه چرخی میزنیم و وید میکشیم

Don’t tell my father, because he’ll get angry
به بابام نگو چون عصبی میشه

And
و

Actually…
…حقیقتش

That’s my approach to life
این روش زندگیه منه

Life is short, you have to have a lot of fun man
زندگی کوتاه، باید کلی حال کنی پسر

And that’s it, y’know?
همین دیگه، میدونی؟

Life is all about being happy
زندگی یعنی همش عشق و حال

So I try to be as happy as possible
پس من سعی میکنم تا جایی که بتونم شاد باشم

After doing a lot of crazy things you know what happens?
بعد از انجام کلی مسخره بازی میدونی چی میشه؟

I’m short of money, so I call my papa
من کمبود پول دارم، پس به بابایی زنگ میزنم

Daddy?
باباجون؟

I am short of money
من پول کم دارم

And he actually gives me some money
و اونم حقیقتش یه پولی به من میده

And how old are you?
و تو چند سالته؟

Twenty six man, young and powerful
بیست و شیش، جوون و قوی

Okay
اوکی

Y’know? In the past we had this kind of idea
میدونی؟ ما در گذشته همچین ایده ای داشتیم

I’m not saying, It was right or wrong
دارم نمیگم درست یا غلط بود

I’m not gonna talk about that, okay?
من دربارش صحبت نخواهم کرد، اوکی؟

Just, whatever
هر چی

But we had this idea that if a boy
اما ما این ایده رو داشتیم که اگه یه پسر

Serves the military for two years
دو سال خدمت سربازی بره

He’ll come out a man
یه مرد بیرون خواهد اومد

Again, I’m not saying the idea was right or wrong
دوباره، دارم نمیگم ایده درست یا غلط بود

But I know one thing for sure
ولی یه چیز رو به قطع می دونم

And that was…
…و اون این بود که

There was one thing super challenging about
یه چیز این وسط خیلی چالشی بود

Y’know? Military service
میدونی؟ درباره خدمت سربازی

Because back in those days
چرا که اون روزا

You had to be far, far away from your family
تو باید خیلی خیلی از خونواده دور میبودی

And die from homesickness
و از احساس غربت بمیری

Of course that would be enough challenging
دقیقاً اون می تونست اونقدر چالشی باشه که

To make you a man, because you had to take…
…تو رو تبدیل به یه مرد کنه، چرا که باید

All of those responsibilities
تمام مسئولیت ها رو به عهده بگیری

But now? Come on
اما حالا؟ بیخیال

You just find some connection
یه پارتی پیدا می کنی

The connection is gonna help you to get
پارتی بهت کمک میکنه تا جای ممکن

As close as possible to your family
به خونوادت نزدیک باشی

The distance between the barrack and your house
فاصله بین پادگان و خونت

It’s gonna be just about thirty minutes walking
فقط میشه حدود سی دقیقه پیاده روی

The dude is gonna sleep for twenty four hours at home
پس پسره بیست چهار ساعت خونه خواهد خوابید

Then
بعدش

He’s gonna go to the barrack
پا میشه میره پادگان

And sit there for twenty four hours
و بیست و چهار ساعت اونجا میشینه

Oh man! Oh man!
!اوه پسر! اوه پسر

Y’know? Military service is so hard man!
!میدونی، خدمت سربازی خیلی سخته خداییش

I hate it, I’m wasting my time and life here
ازش متنفرم، من دارم زمان و زندگیمو اینجا هدر میدم

I mean… alright. It’s fine if it’s hard.
.منظورم اینه… باشه. اشکالی نداره که سخته

But come on!
!ولی بیخیال

Think about your parents
به پدر و مادرت فکر کن

Once, you know why?
یه بار، میدونی چرا؟

Because they have this amazing opportunity…
…چرا که اونا این فرصت فوق العاده رو دارن که

Just for two whole years
فقط برای دو سال کامل

To get rid of you, for once
تا از شرت خلاص بشن، اونم فقط برای یک بار

And you’re ruining it
و تو داری نابودش می کنی

And here’s a tip for women
اینم یه راهنمایی واسه خانوما

Before choosing a man…Just…
…قبل از انتخاب یک مرد…فقط

Look at how he behaves at home
ببین تو خونه چطور رفتار می کنه

Especially
مخصوصا

Around his mom
دور و ور مامانش

MOM!
!ماااامااان

Bring a glass of water for me
یه لیوان آب برام بیار

Dude? Really?!
!پسر؟ واقعا؟

Just get the hell up
فقط تن لش رو بلند کن

Go to the kitchen
برو آشپزخونه

Open the frickin’ refrigerator
اون در یخچال لعنتی رو باز کن

You’ll see a huge amount of food
یه عالمه غذا داخلش خواهی دید

Which your father paid for it
که پولشم بابات داده

Just take one of them
فقط یکیشونو بردار

And eat
و بخورش

You want a glass of water? Just take that
یه لیوان آب میخوای؟ بردار

And drink
و بنوش

That’s all it takes
همه کاری که باید بکنی همینه

Alright?
حله؟

And as far as I can see
تا جایی که من میتونم ببینم

You can walk, you have two legs
می تونی راه بری، دو تا پا هم که داری

You have two arms
دو تا دست داری

So there’s not gonna be a problem for you
پس مطمئناً برات مشکلی نخواهد بود

So how exactly your mom has to do everything for you
پس دقیقاً چطوره که مامانت باید همه کارا رو کنه؟

Oh but man, come on
اوه اما، بیخیال خداییش

Actually I’m texting my girlfriend
حقیقتش دارم با دوست دخترم اس بازی میکنم

If I don’t text her back
اگه جوابشو ندم

She’s gonna get upset
از دستم دلخور میشه

Jesus, what is happening here?
خدایا، چه اتفاقی داره میوفته اینجا؟

We do all these things to impress a woman
ما همه ی این کارها رو می کنیم که دل یه زن رو بدست بیاریم

To get a woman
تا بدست بیاریم

But when we get them
اما وقتی بدستشون میاریم

We become complete assholes
ما تماماً تبدیل به یه عوضی میشیم

She texts a lot
زیاد اس میده

She calls a lot
زیاد زنگ میزنه

She talks a lot man
خیلی حرف میزنه خداییش

Actually good for you Kambiz
خوشبحال تو کامبیز

You’re single, you’re free
تو سینگلی، آزادی

You’re enjoying your life
داری حال زندگی رو می کنی

So if that’s the case, why won’t you break up?
پس اگه موضوع اینه، پس چرا کات نمی کنی؟

No…
…نه

Y’know?
میدونی؟

Oh…
…اوه

Oh…She…
…اوه

Hello honey!
!سلام عزیزم

Yeah, I missed you too
آره منم دلم برات تنگ شد

So here’s the funny part
یه چیز خنده دار

They say…
…میگن که

You can’t lie through your body
نمیتونی با بدنت دروغ بگی

The only language you can’t lie through
تنها زبانی که نمیتونی باهاش دروغ بگی

Is your body language
زبان بدنت توئه

Of course, unless you’re a politician
البته، مگر اینکه سیاستمدار باشی

But for us…Normal people…
…اما برای ما… آدمای عادی

You can’t lie through your body, you just can’t
نمیتونی با بدنت دروغ بگی، اصلا نمی تونی

So after these spoiled brats get married
پس بعد از اینکه این بچه سوسولا ازدواج کردن

Go and ask them how their marriages are
برو و ازشون بپرس که زندگی زناشوییشون چطوره

Just listen to what they say
فقط به چیزی که میگن گوش کن

And look at their bodies
و به بدنشون نگاه کن

Are you happy with your marriage?
زندگی زناشوییت خوب پیش میره؟

Yeah, you know? he he…
…آره، می دونی؟ هه هه

Yeah
آره

It’s great man
عالیه

But the thing is
ولی نکته اینجاست که

dude
پسر

You chose this
تو اینو انتخاب کردی

Okay
اوکی

Just
فقط

Shut your mouth
دهنتو ببند

And stop bitching
و اینقدر نق نزن

You’re a man, you’re gonna be a father
تو یه مردی، قراره یه روز پدر بشی

You’re gonna be honourable
تو شریف خواهی شد

Everyone is gonna give you respect
همه بهت احترام میزارن

IF…
…اگه

If you take your own responsibilities
اگه مسئولیت ها تو به عهده بگیری

Real men work…
…مردان واقعی کار می کنن

Thrive…
…رشد می کنن

Struggle…
…تقلا می کنن

But they do it
اما این کارو میکنن

To provide for their families
که برای خونوادشون تامین کنن

They do everything
اونا همه کار می کنن

Because they are the providers
چرا که اونها تامین کننده هستند

So that’s it
همین

Hey father
سلام بابا

Y’know father? Actually I need some money man
میدونی بابا؟ حقیقتش یه مقدار پول لازمم

Mom…Mom…
…مامان…مامان

نکته: این پست مخاطب خاصی نداره

دیگر

برای دسترسی به سایر واژگان اینجا کلیک کنید

شما هم اصطلاحی بلدید که دوست دارید آموزش داده شه؟ به ما پیام خصوصی بدید تا بررسی کنیم و براتون کلیپشو بسازیم.

لینک این ویدئو در اینستاگرام
لینک این ویدئو در تلگرام


برای حمایت از ما کلیپ هارو در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید و مارو دنبال کنید.

image تلگرام image اینستاگرام image آپارات image یوتیوب

30 پسندیده

مثل همیشه عالی هستید و این محتوا جدید فوق العاده اس
خیلی دوستشون دارم مرسی

6 پسندیده

To impress a woman?

To impress all the women. :joy:

اونجا که فیلتر Sepia گذاشته بودی، شبیه Forrest Gump شده بودی :grin:

10 پسندیده

عالییی مثل همیشه :ok_hand:

8 پسندیده

اینجا چقدر شبیه بوراک اوزچویت هستین (یه بازیگره ترکیه) :smile:
اگه نمیشناسینش یه سرچ کنید شبیه هستین حالا نه خیلی ولی یکم :grimacing:

8 پسندیده

آقای کشاورز … عالی بود. شما بی نظیرید. :clap::clap::v: این ویدئو رو هم تو اینستاگرام و هم تو کانال تلگرام دیدم. ویدئوی قبلی رو هم که با خانم ها شوخی کردید، اینقدر نگاه کردم، جملاتش رو از بهر شدم. :tulip::tulip::heart:

8 پسندیده

سلام وقتتون بخیر آقا کامبیز
بهتون تبریک میگم مثل همیشه عالی :clap::clap::clap:
موفق باشید :palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together:

8 پسندیده

کاری به محتوا ندارم. اونش به آقایون ربط داره :joy:

ولی بازی کامبیز با پس‌زمینه‌ی تیره و اجرای کامبیز با پس‌زمینه‌ی روشن فوق‌العاده بود. هر بار اجراهاتون بهتر و بهتر میشه و همیشه یه تازگی خاصی توی کارهاتون هست.

و اگه میشه کارهای مشابه رو که ارسال می‌کنید لینک کار قبلی رو هم بذارید که کاربرهای جدید بهش دسترسی داشته باشن.

سپاس :bouquet:

11 پسندیده

ارادتمندم :rose::rose:

:sweat_smile::sweat_smile:

مرسی :+1:

نمیشناسم متاسفانه :grin: ممنونم :rose::rose:

بسیار عالیه. ممنونم از شما :rose::rose::rose:

ارادتمند شما هستیم

مرسی ازتون :rose::rose:

بله چشم

9 پسندیده

عالی بود :+1:
خیلی خوب مشکلات جوون های الانو رک در قالب زبان انگلیسی بیان کردید.

7 پسندیده

واژگان آپ شد

11 پسندیده

سلام شبتون بخیر و پرازخیروبرکت :rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::blossom::blossom::sunflower::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::tulip::blossom::sunflower::hibiscus:
آقا این یعنی چی؟؟ :thinking::thinking::thinking::thinking:من متوجه نشدم :wink::wink::wink::wink::wink::wink::rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::hibiscus:

واژگان آپ شد

آقا توضیحات بیشتر لطفا :wink::wink::wink::blush::blush::rose::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::tulip::blossom::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::hibiscus::sunflower::blossom::blossom::tulip::rose::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet:

5 پسندیده

سلام میترا جان
این ویدئو های rant که آقا کامبیز میزارن دو بخش هستن که یکی ویدئوی اصلیه و یکی بخش واژگانش. چند روز پیش ویدئوی اصلی اپلود شده بود الان واژگان هم اضافه شده به پست اصلی :blush:


ممنون از آقا کامبیز گرانقدر @YoKambiz :rose:

7 پسندیده

سلام به روی ماهتون فاطمه جان نازنیینم :rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus:شبتون پر از لحظه های ناب :rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus:آهان اوکی :wink::wink::wink::wink::rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::blossom::hibiscus::hibiscus::sunflower:خانم خیلی لطف کردیند مخلصیم و ارادتمند :rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::tulip::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::hibiscus::sunflower::rose::cherry_blossom::cherry_blossom::bouquet::tulip::tulip::blossom::sunflower::rose::cherry_blossom::bouquet::bouquet::tulip::blossom::sunflower::sunflower::hibiscus::hibiscus:
باتشکر و تقدیر از جناب @YoKambiz گرانقدر :rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::ok_hand::ok_hand::ok_hand::clap::clap::clap::rose::cherry_blossom::bouquet::bouquet::tulip::blossom::sunflower::hibiscus::hibiscus::rose::cherry_blossom::bouquet::tulip::blossom::hibiscus::hibiscus:

7 پسندیده

ایول عالیه :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::star_struck::star_struck::star_struck:

5 پسندیده