تالار زبانشناس

معنیه کلمه ی Gertrude چیه؟

سلام
اسم مادر هملت، گرترود هستش:
Hamlet’s mother, Gertrude, gets married
و چون اسم خاص محسوب میشه مثل Hamlet با حرف بزرگ‌شروع شده
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

8 Likes