تالار زبانشناس

معنی جمله که نمی دانم

من نمیتونم تورا وادار به دوست داشتنم کنم

4 Likes