تالار زبانشناس

Idioms meaning

?What does bring forth the lion means


این تاپیک مربوط به اپیزود« Used to and Would- The Grammar Gameshow Episode 3 » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « گرامرشو »

5 Likes

باعث بشی چیزی اتفاق بیفته یا دیده بشه یا شناخته بشه
که به صورت گذشته هم brought forth گفته میشه

10 Likes