تالار زبانشناس

Parallel structure

Is it ok to say?

… for correcting and/or amendment

(correcting is a gerund) با توجه به اینکه ۲ اسمی که اینجا به کار رفته ساختارهای متفاوتی دارن
آیا همچنان این ساختار درست هست؟

1 Likes