تالار زبانشناس

Had come to?

سلام

در این موارد همیشه سعی کنید جمله تون رو در قالب پاراگرافی که توش بیان شده بیارید تا بتونید به پاسخ مناسب تری برسید

A terrible dragon had come to live in the lake and attacked the village every day.

“اومده بود”…مشابه گذشته کامل/ماضی بعیده تو فارسی

6 Likes