تالار زبانشناس

کاربرد get dress

فعل ترکیبی get dresses و put on هر دو یعنی پوشیدن. مثلا میگی من برای خرید دوست دارم لباس غیر رسمی بپوشم.
i like to put on casual dresses for shoping

ولی wear به تن داشتنه، مثلا میگی i am wearing my yellow dress یعنی لباس زردم رو به تن دارم.

یه نکته دیگه اینکه چرا میگیم i am wearing یا مثلا i am sitting اینه که فعلی که استمرار داره دو حالته یا متحرکه که مثلا دارید راه میرید یا ثابته، همین که شما نشستید روی یه صندلی این عمل نشستن شما یک لحظه نیست که تمام بشه بلکه استمرار داره و ممکنه یک ساعت طول بکشه.

9 Likes

get dress یعنی لباس پوشیدن
wear میشه گفت لباسی پوشیده باشید
put on لباس پوشیدن
dress up یعنی لباس رسمی پوشیدن ( کت و شلوار یا کت و دامن)

10 Likes