تالار زبانشناس

عبارت to get

عبارت get cold یعنی سرد شدن
کلمه snow خودش ب تنهایی یعنی برف باریدن

3 Likes