تالار زبانشناس

گام های کوچک , موفقیت های بزرگ

We’re still not where we’re going, but we’re not where we were

9 Likes

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

8 Likes

:ok_hand:⁦:ok_hand:t2:⁩‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

3 Likes

آقای سبحانی @asobhani-lte جمله رو با شعر معنی کردی؟! :joy::clap::clap::ok_hand::ok_hand:
عجب مهارتی

4 Likes

شیرازی باشی و همشهری سعدی این طوری می شی
ممنونم از لطفتون خانم دکتر @elahehvelayati

5 Likes

این خودش خیلی هنره و واقعاً کار سختیه.
حالا من اصلاً طبع شعر و شاعری ندارم.

3 Likes