تالار زبانشناس

ترجمه جمله داستان واقعی

What if یعنی چی میشد اگه
چی میشد اگه زندگیت به اون وابسته بود؟

1 Likes