تالار زبانشناس

فرق did با dont

Did مختص به زمان گذشته هست
Dont شکل سوم فعل استدر ساختن بعضی زمان های ۱۲گانه و همچنین جمله های پرسش و پاسخ های آنها مورد استفاده قرار میگیرد
مثل:
Did you finish your project?
Yes l did
Do you go to university evry day?
No l dont

4 Likes