تالار زبانشناس

چه موقع از حرف ربط that برای اتصال دو جمله استفاده می‌کنیم؟

چه موقع از حرف ربط that (به معنای که) را برای اتصال دو جمله استفاده می‌کنیم؟
بطور مثال؛
I want to get marry
OR
I want that get marry
???

1 Likes