تالار زبانشناس

چرا در پاراگراف آخر داستان هملت از فعل کمکی are استفاده شده مگه نباید از حال کامل استفاده شود

سلام
اینجا اگه اشتباه نکنم جلمه مجهوله
یعنی مسموم شده اند
اینجا فاعل حذف شده و فعل به صورت مجهول اومده

5 Likes