تالار زبانشناس

کاربرد و گرامرas را لطفا توضیح دهید

روش معنا کردن as … as

سلام
لطفا این تاپیک رومطالعه کنید

3 Likes

گرامر as as جزو گرامر compled aj مقایسه کرده بین دو تا قد مثلا ali as taller as sara یا سن

1 Likes