تالار زبانشناس

Whats the meaning of down in?

Whats the meaning of down in?
0

معنی عبارت زیر چیست
درس انگلیسی قدرت، درس اول
Mr. Steven down in los Angeles

Down in چی میشه؟

4 Likes

آقای استیون که توی لس آنجلس هستن… خیلی از این این حالت هارو نمیشه به تنهایی معنی کرد… معنی کلیشون رو باید با زیاد گوش کردن یاد بگیریم

4 Likes