تالار زبانشناس

فرق 2 کلمه

کی از come back و کی ازreturn استفاده میکنیم


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فلورانس نایتینگل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

4 Likes

سلام

In US usage, there doesn’t seem to be a significant difference between I shall return and I will be back . Return sounds more formal and dramatic, be back more colloquial. Schwarzenegger’s declaration is very evocative of MacArthur’s promise to return to the Philippines.

Come back is similar to be back , but is more often applied to a third party. When speaking of oneself, I’ll be back is more common than I’ll come back . The latter seems soothing to the point of patronizing.

Finally, return is regularly used to mean come back into fashion/prominence/usage . There are numerous references to return of the miniskirt, return to civility, return of the hat and many other revivifications of once favored items or customs.

4 Likes

سلام
من تازه کارم اگر می شه یه مقدار واضحتر و در صورت امکان فارسی توضیح بدید

2 Likes

ســلام

در انگلیسی آمریکایے ، به نظر نمی رسد تفاوت قابل توجهی بین return و be back وجود داشته باشد. return رسمی تر و نمایشی تر به نظر می رسد ، be backبیشتر محاوره ای است .

ا. Come back مانند be back است ، اما بیشتر در مورد شخص ثالث اعمال می شود. هنگامی که از خود صحبت می کنیم ، I’ll be back، رایج تر از I’ll come back است.

سرانجام ، return به طور مرتب به معنای بازگشت دوباره به مد / برجستگی / استفاده است.

2 Likes