دلیل استفاده نکردن از to در جمله

The tribble Dragon attacked the village Everyday
چرا(attacked to the village) نیست و
Toحذف شده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 پسندیده

Attacked to
درست نیست

این فعل حرف اضافه استفاده نمیکنه

شکل ساده اون فعل to attack است و فاقد حرف اضافه‌ست

To attack
To help
To kill
To do
To see
اینها همشون نیاز به حرف اضافه بعدشون ندارن
I attacked him
I helped him
I saw him
I did it
I killed him

در فارسی معادل فعل to attack حرف اضافه استفاده میکنه اما تو تو انگلیسی برعکس
I attacked him
من بهش حمله کردم

3 پسندیده