افعال to be

افعال to be را تعریف کنید

1 پسندیده

افعال to be همون am , is , are هستند
اول شخص مفرد I=am
دوم شخص مفردyou=are
سوم شخص مفردhe=is
She=is
it=is
اول شخص جمعwe=are
دوم شخص جمع you=are
سوم شخص جمعthey=are

1 پسندیده