تالار زبانشناس

جایگاه now در جمله

اگر ذهنم خوب یاری کنه ، قید زمان همیشه در آخر جمله می آید مگر در اوقاتی که بخواهیم تاکید بیشتر داشته باشیم.
برای تاکید بیشتر ، قید زمان اول جمله می آید.

مثال :
Robin hood swindled the sheriff of nottingham YESTERDAY
رابین هود دیروز داروغه ناتینگهام را فریب داد

Now , You have to go
الان، مجبوری که بری

5 Likes

ب طور کلی قید زمان در آخر کلمه قرار میگیرد حتی بعد از قید حالت و قید مکان مثلا
She talked clearly at the meeting last night
اما گاهی میتونه جاش عوض بشه مثلا کلمه ی now میتونه اول جمله هم بیاد و حتی وسط جمله هم میتونه بیاد. اگه وسط بیاد باید قبل از فعل اصلی بیاد مثلا
He now lives in Tehran
و باید بعد از فعل to be بیاد
She is now working on another project

3 Likes