تالار زبانشناس

Aboutبه جای that

چرا در جمله
worried that his friend
به جای
That
از
about
استفاده نشده?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام

Macbeth becomes king but he is worried that his friend Banquo knows he killed Duncan.

چرا این انتظار رو دارید؟

Macbeth becomes king but he is worried that his friend Banquo knows he killed Duncan.

مکبث شاه شد اما او نگران بود که دوستش بانکو بفهمه اون Duncan رو کشته.
اینجا، that رابط و متصل کننده ی دو جمله س

در هر حال،
و اگه بخواید به جای اون از about استفاده کنید باید جمله تغییر کنه…احتمالا به این صورت:

Macbeth becomes king but he is worried about knowing his friend Banquo for killing Duncan.

1 Likes