تالار زبانشناس

شب دوازدهم چرا are

Viola and her twin brother are shipwrecked in an enemy country. Viola thinks her brother is dead

چرا جمله اول از are استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

به خاطر اینکه داره در مورد دو نفر صحبت میشه

4 Likes