تالار زبانشناس

Gotchaمعنی

I gotcha! این لغت به معنی گرفتمت هست?مخفف کلمه ای هست?

1 Likes

2 Likes