تالار زبانشناس

معنی way تو جمله ؟

you will have way too much work to do the night of the ball


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

تاکید
Too much
Way too much

3 Likes

way too much work=a lot of hard work
way too much work is kind of Idiom

1 Likes