تالار زبانشناس

You've got it! معنی

OK, Tortoise. You want a race? You’ve got it!

اینجا You’ve got it!
چه معنی ای میده؟؟

2 Likes

میخوای مسابقه بدی؟
'باشه مسابقه میدیم. ’

4 Likes

میخوای مسابقه بدی؟بهش (خواستت)میرسی
میتونیم بگیم باشه یا قبوله

4 Likes

خب همینو یکی از بچه ها سوال کرده بود و همین پاسخ دادن بچه ها ،دلیل سوال تکراری پرسیدن و جواب تکراری شنیدن چیه

3 Likes

:sweat_smile:واقعا ندیدمش

2 Likes