تالار زبانشناس

Where he grew up on a farm

where he grew up on a farm.
کسی میتونه ساختار این جمله رو برا من از لحاظ گرامری مشخص کنه . فعل فاعل مفعول ؟؟؟

قبل این جمله باید جمله دیگری باشد که در ادامه برای توضیح اون از wh clause استفاده شده.
در این عبارت، he فاعل و grew up، فعل (phrasal verb) هست.
مغعول هم نداره. :thinking:

2 Likes