تالار زبانشناس

داستان شیر و موش مشکل در ترجمه

the lion roared, his mouth open wide.

شیر غرید و با دهان گشادش گفت

ترجمه بالای متن انگلیسی بود :thinking:

2 Likes

“دهان گشادش” ترجمه شده توی متن، البته میشد “در حالیکه با دهان باز غر‌ش میکرد” یا همچین چیزی هم ترجمه ش کرد که دقیق تر باشه.

5 Likes